Свържете се с нас!

AE2O Logo

Координатор: AE2O е неправителствена организация с нестопанска цел, чиято цел е да насърчава образованието „втори шанс“, като работи най-вече с млади хора в неравностойно положение, с ниска квалификация, безработни и в риск от социално изключване.

Следвайте AE2O на техния уебсайт, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn и YouTube!

INOVA+ Innovation Servivces, S.A. logo

Партньор 2: INOVA+ е водеща португалска консултантска компания за насърчаване и управление на международни проекти в областта на иновациите, образованието, обучението, научните изследвания и технологичното развитие.

Следете INOVA+ на техния уебсайт, LinkedIn и YouTube!

New Bulgarian University logo

Партньор 3: Нов български университет, създаден през 1991 г., със седалище в София (България). Тяхната мисия е да бъдат автономна академична институция, която подкрепя студентите в тяхното предприемаческо и личностно развитие; да бъдат либерална академична институция, основана на връзката между образованието, научните изследвания и предприемачеството; да предоставят интердисциплинарно общо и специализирано образование, основано на теоретични изследвания и практически знания. Their mission is to be an autonomous academic institution that supports students in their entrepreneurial and personal development; be a liberal academic institution, based on the link between education, research and entrepreneurship; and to provide interdisciplinary general and specialised education, based on theoretical research and practical knowledge.

Следвайте NBU на техния уебсайт, Instagram, Facebook, Twitter и LinkedIn!

European Second Chance Schools Network logo

Партньор 4: E2C Europe е неправителствена организация с нестопанска цел, чиято цел е да насърчава образованието „втори шанс“, като работи най-вече с млади хора в неравностойно положение, с ниска квалификация, безработни и в риск от социално изключване.

Следете E2C Europe на техния уебсайт, Facebook, Twitter, LinkedIn и YouTube!

Škola Dante logo

Партньор 5: Школа „Данте“ е неправителствена организация с нестопанска цел, чиято цел е да насърчава образованието „втори шанс“, като работи най-вече с млади хора в неравностойно положение, с ниска квалификация, безработни и в риск от социално изключване.

Следвайте Škola Dante на техния уебсайт, Instagram, Facebook и YouTube!


Ние сме на ваше разположение, за да ви предоставим повече информация за проекта, неговите дейности, резултати и събития.

За допълнителна информация относно проекта или за участие в дейностите и инициативите по проекта се свържете с AE2O, Luís Mesquita (Луис Мескита) на [email protected]

Sign up S2CENE newsletter

Sign up to receive our newsletter to keep up to date with our publications, news and events

The collection of personal data is the sole responsibility of the S2CENE project consortium members, who guarantee their total protection in compliance with the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), and arises within the scope of the project and activity to which this form reports to. To learn more about the SC2ENE project’s data privacy policy, please consult it below.